Algemene Voorwaarden

Hier vindt u de algemene voorwaarden van Sira Kindercoaching voor Individuele coaching en voor Groepen

Individuele Kindercoaching

 • De dienst die de kindercoach vanuit Sira Kindercoaching biedt, bestaat uit het voeren van gesprekken in combinatie met creatieve werkvormen en kindvriendelijke methodieken, afgestemd op de behoeften, leeftijd en belevingswereld van het kind.
 • De gesprekken zullen doorgaans plaatsvinden op het praktijkadres (Akker 123 de Bilt) of indien gewenst en in overleg, elders zoals bijv. thuis of op school.
 • Het aantal gesprekken wordt vastgesteld in overleg.
 • Beide partijen (dus zowel de ouder(s) als de kindercoach) kunnen de overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen. Openstaande bedragen zijn direct opeisbaar.
 • Een bericht van verhindering namens het kind/de cliënt, dient de kindercoach tijdig te bereiken. Daarbij worden deze regels gehanteerd:
  – Afspraken die tenminste 4 uur van tevoren zijn afgezegd worden niet in rekening gebracht
  – Afspraken die tenminste 2 uur van tevoren zijn afgezegd worden voor 50% in rekening gebracht
  – Afspraken die niet of minder dan 2 uur van tevoren worden afgezegd worden voor 100% in rekening gebracht (Dit geldt dus ook voor vergeten afspraken).
  Afzeggingen kunnen via de mail, telefonisch of de voicemail kenbaar gemaakt worden.
 • Indien de kindercoach verhinderd is zal deze de ouder(s) van het kind/de cliënt tijdig, uiterlijk 1 uur voor het betreffende gesprek, hiervan in kennis stellen. Bij overmacht kan de kindercoach niet aansprakelijk worden gesteld voor de kosten of andere zaken van het kind/de cliënt t.a.v. het betreffende gesprek.
 • Het honorarium van de kindercoach bedraagt € 66,- per gesprek van 45 minuten of € 44,- per gesprek van 30 minuten. Dit betreft een gesprek met het kind/de cliënt, alleen de ouder(s) of ouder(s) en kind samen en is exclusief BTW . Een kennismakingsgesprek (30 minuten) is kosteloos. Een gesprek met derden (bijv. leerkracht of huisarts) van 45 minuten bedraagt ook € 66,-. Voor een observatie, het schrijven van een verslag of coaching aan huis of op school wordt in onderling overleg vooraf een honorarium afgesproken. Los van de tijdsinvestering wordt dan een meerprijs van € 6,- per gesprek gerekend naast een reiskostenvergoeding van € 0,35 per gereden kilometer.
 • Verschuldigde bedragen dienen binnen 10 werkdagen overgemaakt te zijn op de rekening van Sira Kindercoaching te De Bilt, rekeningnummer NL 30 RABO 01489 20705 o.v.v. het factuurnummer en de voor en achternaam van het kind.
 • Indien de ouder(s) van het kind/de cliënt niet tijdig aan de betaalverplichting voldoen is de kindercoach gemachtigd het inplannen van volgende gesprekken op te schorten tot aan deze verplichting is voldaan.
 • Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
 • Eventueel rechtmatige prijsveranderingen zullen ten minste 2 weken voor een gesprek door de kindercoach aan de ouder(s) van het kind/de cliënt worden meegedeeld.
 • De kindercoach is aangesloten bij de STIR; Stichting Registatie voor coaches, supervisoren en andere begeleiders.
 • De kindercoach dient te werken conform de Gedragscode voor professionele begeleiders (zie www.stir.nu).
 • De kindercoach zal deze overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 • De kindercoach acht zich gehouden aan een inspanningsverplichting
 • De kindercoach dient alle informatie die hij uit hoofde van de uitoefening van zijn beroep direct, indirect of uit enig andere bron heeft ontvangen als vertrouwelijk te beschouwen. Dit betekent dat niets van wat besproken wordt tijdens de gesprekken met het kind/de cliënt en/of de ouder(s) naar buiten wordt gecommuniceerd zonder toestemming van het kind/de client en/of de ouder(s). Tenzij zij daar schriftelijk (per brief of mail) toestemming voor geven is.
  Uitzonderingen zijn overtreding van de wet, gevaar voor het kind/de cliënt en anderen en bij vermoeden van kindermishandeling.
 • De ouder(s) krijgen na elk gesprek een terugkoppeling (schriftelijk, telefonisch of persoonlijk).
 • Sira Kindercoaching dient zich te houden aan de dossierplicht zoals deze vermeld en beschreven wordt in de Privacyverklaring vanuit de wet AVG.

Cursussen, Trainingen en Workshops (Groepsaanbod)

 • Door inschrijving (aanmelding via de mail) verklaart u zich akkoord met de algemene voorwaarden en gaat u de verplichting aan tot betaling van het volledige bedrag zoals vermeld op de website van Sira Kindercoaching m.b.t. cursussen, trainingen en workshops
 • Aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst ingeschreven tot het maximaal aantal deelnemers per cursus, training of workshop.
 • Een cursus, training of workshop dient betaald te zijn uiterlijk 2 weken na aanvang van de betrefende actviteit.
 • Cursusgelden worden niet terugbetaald, tenzij een cursus, training of workshop om organisatorische redenen niet door kan gaan. Uitsluitend in geval van langdurige blessure of langdurige ziekte kan overgegaan worden tot resttute van het betaalde bedrag voor een cursus, training of workshop. In dit geval is een doktersverklaring nodig.
 • Sira Kindercoaching behoudt zich het recht voor een cursus, training of workshop te annuleren indien er onvoldoende inschrijvingen zijn.
 • Aan eventuele (zet)fouten in de aangekondigde actviteiten en prijzen kunnen geen rechten worden ontleend. Het is tevens mogelijk in verband met het vroegtjdig samenstellen van het programma, dat gegevens met betrekking tot lesdag, lestjd en docent afwijken van hetgeen is gepubliceerd.
 • Bij lesuitval (b.v. door ziekte van de docent) wordt de betrefende les altjd ingehaald. Afankelijk van de beschikbaarheid van de ruimte kan dit eventueel op een andere dag en tjdstp plaatsvinden dan u gewend bent. Cursisten dienen er rekening mee te houden dat een cursus of training hierdoor kan uitlopen.
 • Als een cursist niet aanwezig kan zijn tjdens de les, dient hij/zij dit telefonisch vooraf door te geven aan kindercoach Eva Haazen (06-42073357). Een of meerdere lessen missen leidt niet tot resttute van (een deel van) het betaalde bedrag voor een cursus, training of workshop.
 • Het deelnemen aan de cursussen, trainingen en workshops geschiedt geheel op eigen risico.
 • Sira Kindercoaching is niet aansprakelijk voor schade aan en/of het verdwijnen van eigendommen en goederen van cursisten/deelnemers.
 • Het is mogelijk dat tjdens de cursussen, trainingen of workshops foto’s gemaakt worden in opdracht van Sira Kindercoaching. Deze foto’s kunnen worden gebruikt voor publicitaire doeleinden zoals een folder, flyer, poster, foto’s website e.d. Wat publicate betref; daarvoor zal echter altjd vooraf schrifelijk toestemming gevraagd worden. Bij geen toestemming volgt uiteraard geen gebruik van de foto’s voor eerder genoemde doeleinden.
 • Sira Kindercoaching dient zich te houden aan de dossierplicht zoals deze vermeld en beschreven wordt in de Privacyverklaring vanuit de wet AVG.