Privacy verklaring wet AVG

Sira Kindercoaching hecht veel waarde aan een zorgvuldige omgang met uw gegevens en gaat met privacy gevoelige informatie om in overeenstemming met de wet AVG. Daarom deze privacyverklaring:

Uw gegevens:
Sira Kindercoaching houdt cliëntgegevens bij in een cliëntendossier om op adequate en zorgvuldige wijze hulp en begeleiding te kunnen bieden aan kinderen en hun ouders in de vorm van coachtrajecten, cursussen, trainingen en workshops. Sira Kindercoaching bewaart uw gegevens maximaal 15 jaar. Dit omdat het regelmatig voorkomt dat kinderen en ouders in de loop der jaren meerdere keren gebruik maken van de diensten van Sira Kindercoaching en er naar gestreefd wordt een zo optimaal en sluitend mogelijke vorm van hulp en begeleiding te bieden. Het door Sira Kindercoaching kunnen raadplegen van eerder verzamelde gegevens is hierbij van cruciaal belang.

Daarnaast is, op grond van de Wet op de Geneeskundige Behandelings Overeenkomst (WGBO), een zorgverlener/coach verplicht een (medisch) dossier bij te houden in de vorm van een cliëntendossier. De hoofdregel voor het bewaren van medische dossiers staat in de WGBO. Dat is 15 jaar, gerekend vanaf de datum van vastlegging van ieder afzonderlijk gegeven.
Indien wenselijk kan hier schrifelijk bezwaren tegen gemaakt worden waarna de gegevens al na 1 jaar verwijderd zullen worden.

Delen met anderen
Sira Kindercoaching verstrekt uw gegevens alléén aan derden indien dit wenselijk of nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting en zal dat alleen doen met uw toestemming. Alleen in bijzondere gevallen geef de wet Sira Kindercoaching het recht om ook zonder uw toestemming informate te verstrekken; denk hierbij o.a. aan situates waarbij u of uw kind gevaar lopen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Cliënten hebben het recht op inzage van de informate die in hun dossier is opgenomen. Ook mogen zij deze informate corrigeren of verwijderen als deze feitelijke onjuistheden bevat. U kunt een verzoek tot inzage, correcte of verwijdering indienen door bericht te sturen naar eva@sirakindercoaching.nl. Er zal dan binnen vier weken op uw verzoek worden gereageerd.
Voor alle rechten geldt dat in principe ingegaan wordt op uw verzoek. Alleen als Sira Kindercoaching meent dat het belangen van anderen, bijvoorbeeld van uw kinderen, worden geschaad, kan uw verzoek (gedeeltelijk) worden afgewezen.

Is een kind nog geen twaalf jaar oud, dan oefenen de gezaghebbende ouders zijn rechten uit. Is een kind al wel twaalf maar nog geen zestien jaar oud, dan kunnen het kind en zijn gezaghebbende ouders beiden zijn rechten uitoefenen. Vanaf zestien jaar oefent een kind zijn rechten zelfstandig uit.

Beveiligen
Sira Kindercoaching neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Sira Kindercoaching maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certficaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Sira Kindercoaching verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met Sira Kindercoaching.

Meer informatie
Voor meer informatie over het uitoefenen van uw rechten, kunt u contact opnemen met Kindercoach Eva Haazen via eva@sirakindercoaching.nl of 0642073357.

Eva Haazen
Kindercoach
Sira Kindercoaching
Akker 123 | 3732 XD De Bilt
0642073357
www.sirakindercoaching.nl